ಮಹಾಭಾರತ

MahaBharata

Home Top Ad

Responsive Ads Here

ನಮಸ್ಕಾರ!   ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಬಂದ ಅಪಾರವಾದ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ "ವಿಂಡೋಸ್ ಗಣಕ ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ...

ಕನ್ನಡವನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ.


ನಮಸ್ಕಾರ!


  ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಬಂದ ಅಪಾರವಾದ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ "ವಿಂಡೋಸ್ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.