ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2016

ಕನ್ನಡವನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ.

ಕನ್ನಡವನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ.


ನಮಸ್ಕಾರ!


  ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಬಂದ ಅಪಾರವಾದ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ "ವಿಂಡೋಸ್ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.